Medezeggenschapsraad Stella Maris

 

De medezeggenschapsraad: personeel, leerlingen, ouders

De Wet Medezeggenschap Scholen geeft medezeggenschap aan ouders, leerlingen en personeel in alle zaken die de school betreffen. Voor een aantal zaken met betrekking tot de school heeft het bevoegd gezag voorafgaand advies of instemming van de medezeggenschapsraad nodig. In de medezeggenschapsraad zitten zes personeelsleden, drie ouders en drie leerlingen.

De gang van zaken rondom de medezeggenschap is vastgelegd in het MR-reglement en het medezeggenschapsstatuut.


Verkiezingen MR

Ieder jaar treedt een derde van de leden van de MR reglemantair af, zodat iedereen zich kandidaat kan stellen voor een zetel in de MR. De verkiezingen van de MR zullen in de maand juni plaatvinden. Het lidmaatschap van een nieuw gekozen MR-lid begint per augustus van het volgende schooljaar na de verkiezingen.

Van maandag 18 juni t/m woensdag 20 juni zullen er verkiezingen worden georganiseerd voor de leerlingengeleding en personeelsgeleding van de MR. Voor de oudergeleding van de MR heeft zich maar één kandidaat gemeld, vandaar dat hier geen verkiezingen voor nodig zijn. De verkiezingen worden op het einde van het schooljaar georganiseerd, zodat we meteen kunnen starten met de nieuwe bezetting aan het begin van het schooljaar 2018-2019.

Voor het schooljaar 2018-2019 zijn er voor het personeel twee zetels ter beschikking, voor de oudergeleding en voor de leerlingengeleding ieder één zetel. Alle zetels zijn voor een zittingstermijn van 3 jaar.

Er zijn vier kandidaten voor het personeel en deze stellen zich hieronder voor:

Sjos Frissen
 
sjos.jpg
 
Beste collega’s, Ook dit jaar ben ik opnieuw verkiesbaar voor de MR. Eigenlijk is dat niet elk jaar, maar ja… Graag wil ik jullie belangen de komende 3 jaar behartigen, want er staat veel te gebeuren op Stella Maris.
Ik noem een paar belangrijke zaken; - het succes van de school en de daarmee gepaard gaande groei, - de verdere invoering van het Gepersonaliseerd Leren of juist niet, - de verbouwing en herinrichting van de locatie Meerssen, - de overgang van alle leerlingen en personeel naar de locatie Meerssen vanaf 2019, - het vertrek van veel jonge collega’s op korte termijn en daarmee samenhangend de instroom van veel nieuwe collega’s.
Maar ook, hoe we de goede naam van onze school kunnen waarborgen én ons  werk met plezier blijven doen. Voor een kritische noot nu en in de  toekomst kan je op mij stemmen en mag je op mij rekenen.
 
Joost Austen
 
AustenJoost.jpg
 
Dit jaar zijn veel grote vraagstukken onder het personeel de revue  gepasseerd. Denk aan de werkdruk, de evaluatie van de pilotgroep GPL en  natuurlijk de veiligheid. Dit levert vragen op die een antwoord  verdienen en ik wil heel graag een bijdrage leveren om die antwoorden om te zetten in daden en daarmee de rust en de trots terug te brengen in  de school.
Ik denk dat ik daarin een positieve bijdrage kan leveren door zowel  kritisch te kijken naar vraagstukken als rustig en goed onderbouwd mijn  mening over die vraagstukken te geven. Ik vind het daarnaast ook gewoon  erg leuk om op een constructieve manier met mensen in debat te gaan.
Daarnaast heeft de MR een haast mystieke status als het gaat om  besluitvorming en lijkt het mij erg interessant om meer te leren over  hoe binnen de school en binnen LVO besluiten worden genomen.
 
Angelo Harings
 
HaringsAngelo.jpg
 
Op dit moment zijn wij op school bezig met een ingrijpende  onderwijsverandering. Dat brengt met zich mee dat er veel zaken zijn  waarover nagedacht moet worden en dat er veel verstrekkende beslissingen genomen moeten worden. Dit vereist flexibiliteit en visie voor de  toekomst, maar we moeten daarbij de bestaande verworvenheden niet uit  het oog verliezen en deze, waar mogelijk, meenemen in de besluitvorming.
Ik denk dat ik een redelijk inzicht heb in de dynamiek binnen de school, omdat ik door mijn werkzaamheden in het meer- en hoogbegaafdheidsbeleid contacten onderhoud met meerdere geledingen binnen de organisatie.  Daarnaast heb ik door de ‘Masterclass voor basisscholen’ regelmatig  contact met de omringende basisscholen en weet ik wat er speelt. Het is  voor onze school ook van belang om aan te sluiten op de ontwikkelingen  die daar plaatsvinden.
Ik heb me kandidaat gesteld voor de MR omdat ik me realiseer dat we  allemaal een gezamenlijk doel hebben, namelijk het beste uit de  leerlingen halen. Die gezamenlijkheid delen we allen. Ik hoop dan ook  dat ik voor iedereen iets kan betekenen en kan bijdragen aan een grotere verbinding tussen de verschillende groepen binnen onze school zodat  ieder personeelslid zo veel mogelijk tot zijn recht komt.
Daarnaast denk ik dat ik een nuchtere, realistische kijk heb op de  schooldynamiek en de onderwijsontwikkelingen. Ik wil mij graag binnen de MR inzetten om op een positieve manier het personeel te  vertegenwoordigen.
 
Bert Cortenraad
 
CortenraadBert.jpg
 
Wellicht tot jullie verbazing stel ik mij opnieuw kandidaat voor de MR. In  januari van dit jaar heb ik de reden van mijn, tussentijds, terugtreden  toegelicht. Dit laat onverlet dat mijn betrokkenheid bij het reilen en  zeilen van het Stella Maris college Meerssen/Valkenburg is blijven  bestaan.
Daarnaast is gebleken dat een stukje ervaring binnen de  personeelsgeleding wordt gemist. Dat laatste is voor mij de  belangrijkste reden om opnieuw, wanneer jullie daar voor kiezen, als  vertegenwoordiger van het personeel, een plek in de MR te bezetten.
 

Voor de leerlingen zijn er twee kandidaten: 

Pieter Staal

AT3B_Staal_Pieter.jpg

Ik ben Pieter Staal uit 3 VWO en ik stel mezelf verkiesbaar voor de  medezeggenschapsraad van onze school. Ik ken veel mensen uit  verschillende jaren en weet daarom wat veel leerlingen willen.
Verder hoop ik dat ik kan helpen met het oplossen van de problemen op  onze school, zoals de warme lokalen en aula, de vieze WC’s, docenten die het huiswerk niet in magister zetten en het rare rooster waardoor veel  naschoolse activiteiten het nu erg moeilijk hebben met het vinden van  een uur waarop ze gezamenlijk lesvrij hebben, terwijl voorgaande jaren  iedereen op dinsdag maar 6 uren had en dat was veel handiger.
 

Zeppe Roijakkers
 
VW4E_Roijakkers_Zeppe.jpg
 
Hoi! Mijn naam is Zeppe en ik zit op 4 VWO. Ik heb mij verkiesbaar gesteld  voor de MR, omdat ik vind dat de school regelmatig aandacht besteed aan  de verkeerde dingen. Ik ben actief binnen o.a. Stella Debate en SMC Next (de schoolkrant), en ga onze belangen zo goed mogelijk verdedigen  binnen de MR!
Stem op mij voor meer aandacht voor jezelf!

Stemmen kan straks digitaal en we hopen op een hoge opkomst! 

Samenstelling MR 2017-2018

Subgeleding leerlingen
- Thijs Römlingh
- Teun Blaszek
- Ali Sair [2017-2020]

Subgeleding ouders
- Frank Amory
- Guido Palm
- Han Roffelsen

De oudergeleding is bereikbaar via oudersmr@stellamariscollege.nl

Geleding personeel
- Bert van Doorn (voorzitter) [2016-2019]
- Sjos Frissen [2015-2018]
- Lou Heijnens [2015-2018]
- Raymond Heuts [2016-2019]
- Dolf Krewinkel [2017-2020]
- Suzanne Wijnands [2017-2020]

 

Notulen van de laatste jaren:
 

Schooljaar 2017-2018

Notulen 1e vergadering d.d. 4 okt 2017

Notulen 2e vergadering d.d. 1 nov 2017 

Notulen 3e vergadering d.d. 22 nov 2017 


Schooljaar 2016-2017

Notulen 1e vergadering d.d. 5 okt 2016

Notulen 2e vergadering d.d. 9 nov 2016

Notulen 3e vergadering d.d. 14 dec 2016

Notulen 4e vergadering d.d. 1 feb 2017

Notulen 5e vergadering d.d. 14 mrt 2017

Notulen 6e vergadering d.d. 12 april 2017

Notulen 7e vergadering d.d. 17 mei 2017

Notulen 8e vergadering d.d. 14 juni 2017
 

Schooljaar 2015-2016

Notulen 1e vergadering d.d. 16 sept 2015
Notulen 2e vergadering d.d. 14 okt 2015
Notulen 3e vergadering d.d. 11 nov 2015
Notulen 4e vergadering d.d. 16 dec 2015

Notulen 5e vergadering d.d. 13 jan 2016

Notulen 6e vergadering d.d. 24 feb 2016

Notulen 7e vergadering d.d. 30 mrt 2016

Notulen 8e vergadering d.d. 2016

Notulen 9e vergadering d.d. 25 mei 2016

Notulen 10e vergadering d.d. 29 jun 2016


Schooljaar 2014-2015

Notulen 1e vergadering d.d. 10 sept 2014
Notulen 2e vergadering d.d. 1 okt 2014
Notulen 3e vergadering d.d.
Notulen 4e vergadering d.d.
Notulen 5e vergadering d.d. 17 dec 2014

Notulen 6e vergadering d.d. 28 jan 2015

Notulen 7e vergadering d.d. 4 mrt 2015

Notulen 8e vergadering d.d. 22 mrt 2015

Notulen 9e vergadering d.d. 21 mei 2015
Notulen 10e vergadering d.d. 24 jun 2015
Notulen 11e vergadering d.d. 15 jul 2015
Notulen 12e vergadering d.d. 22 jul 2015